Sveti Dominik i Red propovjednika - „Laudare, benedicere, praedicare“ što znači „Slaviti, blagoslivljati, propovijedati“. Slavimo Gospoda Benedicere, hvalimo ga pjesmama, Praedicare, mi svjedočimo njegovu Riječ.

Objava i Sveto pismo – vjeronauk nedjeljom 

Čovjek može spoznati Boga na dva načina: (a) razumom i (b) božanskom objavom. Spoznaja Boga pomoću razuma objekt je filozofije, konkretno filozofskih disciplina poput teodiceje, a u manjoj mjeri i nekih drugih humanističkih znanosti. Teologija i religija pak polaze od božanske objave, odnosno, od onoga što je Bog o samom sebi otkrio čovjeku. Za kršćanstvo pununa božanske objave – otkrivenja Božje volje – jest sam Isus iz Nazareta, Sin Božji, utjelovljenja Druga božanska osoba, koji je svojim riječima i djelima objavio volju Boga Oca, Prve božanske osobe, za čovjeka. Ta božanska objava po Isusu Kristu nalazi se zabilježena u Evanđelju i to u više inačica uz Djela Apostolska i Pavlove, Petrove, Ivanove i Jakovljeve poslanice, tj. u Novom zavjetu. Uz sam Novi zavjet, u Bibliji ili Svetom pismu kao zapisu božanske objave, nalazi se i Stari zavjet u kojem se mogu pronaći starije božanske objave, koje najavljuju dolazak Mesije, Sina Božjega, odnosno Isusa Krista. (KKC 50-53)

Stari zavjet obuhvaća 46 knjiga koje su nastale tijekom više od tisuću godina židovske povijesti od izlaska iz egipatskog ropstva oko 1250. godina prije Krista, pa sve neposredno do samog Kristova rođenja prije, eto, malo više od 2000 godina. U Starom zavjetu se nalazi zapis prvih kontakta između Boga i čovjeka, presudni događaji oslobođenja iz Egipta, ustanove židovske religije, nastanka židovskog naroda, pa židovska povijest, te proročki zapisi i mudrosne knjige, koji razmatraju božansku objavu i otkrivaju najavljeni dolazak Sina Božjega čije će poslanje biti spasenje ljudskog roda od prokletstva grijeha. (KKC 62-65, 120)

Knjige Starog zavjeta (u zagradi pokraj svake knjige se nalaze kratice za svaku knjigu):

Petoknjižje – knjige Zakona

Knjiga Postanka (Post) – pretpovijest spasenja: stvaranje svijeta, Noa, Abraham, Jakov i Josip
Knjiga Izlaska (Izl) – povijest oslobođenja od egipatskog ropstva i 40 godina u pustinji
Levitski zakonik (Lev) – propisi i rituali židovske religije
Knjiga Brojeva (Br) – uređenje i zakoni za židovski narod
Ponovljeni zakon (Pnz) – sažetak prethodnih knjiga i povijest boravka 40 godina u pustinji

Povijesne knjige

Jošua (Jš) – povijest ulaska Izraelaca u Obećanu zemlju nakon Mojsijeve smrti
Knjiga o Sucima (Suci) – povijest Izraela od ulaska u Obećanu zemlju do osnutka kraljevstva
Ruta (Rut) – život Davidove pramajke Rute
Prva knjiga o Samuelu (1Sam) – povijest Samuela, Šaula i Davida
Druga knjiga o Samuelu (2Sam) – život kralja Davida, najava Mesije
Prva knjiga o Kraljevima (1Kr) – kronike izraelskih kraljeva i raskol između Sjevera i Juga
Druga knjiga o Kraljevima (2Kr) – kronike izraelskih kraljeva do babilonskog progonstva
Prva knjiga Ljetopisa (1Ljet) – moralne i vjerske pouke iz vremena izraelskih kraljeva
Druga knjiga Ljetopisa (2Ljet) – moralne i vjerske pouke iz vremena izraleskih kraljeva – II. dio
Ezra (Ezr) – povratak iz babilonskog progonstva i obnova jeruzalemskog hrama
Nehemija (Neh) – moralne i vjerske pouke iz vremena povratka i obnove hrama
Tobija (Tob) – moralna i vjerska narativa o životu Izraelaca u babilonskom progonstvu
Judita (Jdt) – moralna i vjerska narativa o životu Izraelaca u babilonskom progonstvu
Estera (Est) – moralna i vjerska narativa o životu Izraelaca u babilonskom progonstvu
Prva knjiga o Makabejcima (1Mak) – povijest židovskog ustanka protiv Seleukida
Druga knjiga o Makabejcima (2Mak) – povijest židovskog ustanka protiv Seleukida i posvećenje Hrama

Mudrosne knjige

Job (Job) – teološka rasprava o razlogu ljudske patnje
Psalmi (Ps) – vjerska poezija
Mudre izreke (Izr) – zbirka kratkih misli i izreka o životnim pitanjima
Propovjednik (Kohelet) (Prop) – teološka rasprava o smislu ljudskog života i smrti
Pjesma nad pjesmama (Pj) – hvalospjev ljubavi između muškarca i žene
Knjiga Mudrosti (Mudr) – teološki traktat o mudrosti i providonosnom Božjem vodstvu
Knjiga Sirahova (Sir) – zbirka izreka, savjeta, hvalospjeva, molitivi i životnih pouka

Proročke knjige

Veliki proroci – spisi najvećih izraelskih proroka, njihova viđenja i upozorenja Izraelu

Izaija (Iz)
Jeremija (Jr)
Tužaljke (Tuž)
Baruh (Bar)
Ezekiel (Ez)
Daniel (Dn)

“Manji” proroci – spisi manje poznatih proroka s njihovim upozorenjima Izraelu

Hošea (Hoš)
Joel (Jl)
Amos (Am)
Obadija (Ob)
Jona (Jon)
Mihej (Mih)
Nahum (Nah)
Habakuk (Hab)
Sefanija (Sef)
Hagaj (Hag)
Zaharija (Zah)
Malahija (Mal)

 

 

Knjige Novog zavjeta

Novi zavjet broji 27 knjiga i sadržava zapisana sjećanja apostola o životu, riječima i djelima Isusa iz Nazareta te povijest rane Crkve. Za kršćane je Isus Krist dao puninu božanske objave, štoviše, sam Isus Krist jest LOGOS (utjelovljenje Božje “Riječi”, odnosno samog Božjeg uma), tj. on objavljuje tko je Bog i koja je njegova volja za čovjeka, ali je on sam Bog i odraz konačne čovjekove sudbine – istodobno vjesnik i poruka. Zato nema naknadnih božanskih objava nakon Kristove smrti i uskrsnuće, a zadatak Crkve je navještati i sačuvati vjeru u Isusa Krista i njegovu “Radosnu vijest” (zato su napisana Evanđelja) do Kristova povratka o dolasku Kraljevstva Božjeg. (KKC 66-67, 108)  

Knjige Novog zavjeta:

Evanđelja – zapisi života, muke, smrti i uskrsnuća Isusa iz Nazareta, svjedočanstva o čudima koje je činio i njegovom nauku, tj. Radosnoj vijesti o Božjem milosrđu, oslobođenju od grijeha i nadi u novi život po dolasku Kraljevstva Božjeg (grč. evangelion, radosna vijest)

Evanđelje po Mateju (Mt) – pisano u židovskom kulturnom kontekstu iz pera apostola Mateja

Evanđelje po Marku (Mk) – svjedočanstvo apostola Petra iz pera njegova učenika Marka

Evanđelje po Luki (Lk) – pisano u grčkom kulturnom kontekstu po Pavlovom učeniku Luki

Evanđelje po Ivanu (Iv) – napisano u ranokršćanskom kontekstu iz pera apostola Ivana

Djela apostolska (Dj) – povijest djelovanja apostola i nastanka prvih kršćanskih zajednica 

Poslanicepisma upućena ranokršćanskim zajednicama u kojima apostoli odgovaraju na neka pitanja i utvrđuju istine kršćanske vjere

Poslanica Rimljanima (Rim)
Prva poslanica Korinćanima (1Kor)
Druga poslanica Korinćanima (2Kor)
Poslanica Galaćanima (Gal)
Poslanica Efežanima (Ef)
Poslanica Filipljanima (Fil)
Poslanica Kološanima (Kol)
Prva poslanica Solunjanima (1Sol)
Druga poslanica Solunjanima (2Sol)
Prva poslanica Timoteju (1Tim)
Druga poslanica Timoteju (2Tim)
Poslanica Titu (Tit)
Poslanica Filemonu (Flm)
Poslanica Hebrejima (Heb)

Jakovljeva poslanica (Jak)

Prva Petrova poslanica (1Pt)
Druga Petrova poslanica (2Pt)

Prva Ivanova poslanica (1Iv)
Druga Ivanova poslanica (2Iv)
Treća Ivanova poslanica (3Iv)

Judina poslanica (Jd)

Otkrivenje (Otk) – posljednja knjiga Novog zavjeta iz pera sv. Ivana od Patmosa, koji ohrabruje kršćane u vrijeme progona i podsjeća ih na eshatološku nadu u dolazak Kraljevstva Božjeg i uskrsnuće od mrtvih

Kršćanska vjera tako počiva na apostolskom propovijedanju koje živi u Crkvi u dva oblika: (a) knjige Novog zavjeta, koje su nastale u rana kršćanska vremena na temelju svjedočanstava apostola, a koja su zapisali njihovi učenici vođeni nadahnućem Duha Svetog i (b) živa Predaja, koja je naučavanje i tumačenje istina kršćanske vjere iz generacije u generaciju od prvih kršćana do danas, a čiju autentičnost jamči Crkveno učiteljstvo vođeno Duhom Svetim – kolegij biskupa koji su nasljednici apostola u zajedništvu s Rimskim prvosvećenikom, Sveti ocem Papom. (KKC 80-81, 84-85, 105-107, 113-114)

Prema ustanovljenoj predaji Sveto pismo se tumači i razumijeva na dva načina: doslovni smisao teksa i duhovni smisao teksta. Ovaj potonji se opet dijeli na: alegorijski, moralni i anagogički. Kad se ta četiri smisla potpuno slažu, živom je čitanju Pisma u Crkvi zajamčeno sve njegovo bogatstvo. (KKC 115-117)